The review on: The Folklore of Sosnowski district of Nizhny Novgorod Region. Nizhny Novgorod, 2013. — 505 p.; The Folklore of Koverninskiy district of Nizhny Novgorod Region. Part 1. Nizhny Novgorod, 2014. — 400 p.; Part 2. Nizhny Novgorod, 2013. — 456 p.