A NEW EDITION OF ZAONEZHYE BYLINAS

Скачать pdf
Альманах
Author
TATYANA G. IVANOVA, VALERIA I. EREMINA
About the Author
TATYANA G. IVANOVA
https://orcid.org/0000-0003-3679-4634
E-mail: tgivanova@inbox.ru
Tel.: +7 (812) 328-19-01
4, Makarov emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
DSc in Philology, Head Researcher, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences

VALERIA I. EREMINA
https://orcid.org/0000-0002-2033-7562
E-mail: igorb1969@mail.ru
Tel.: +7 (812) 328-19-01
4, Makarov emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
DSc in Philology, Head Researcher, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences
Received
Date of publication
DOI
10.26158/TK.2019.20.2.013
Body

Review of: Zaonezhye bylinas. Ministry of National and Regional Policy of the Republic of Karelia, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Institute of Language, Literature and History; Comp. by V. P. Kuznetsova, A. S., Lyzlova, E. V. Markovskaya; Scientif. comm. Yu. A. Novikov; Notations Yu. I. Kovyrshin. Petrozavodsk: Periodika, 2018. 638 p.

References

Ivanova T. G. (2010) Rol’ leningradskikh uchenykh v stanovlenii fol’kloristiki v Karel’skom nauchno-issledovatel’skom institute [The role of Leningrad scholars in the formation of folklore studies at the Karelian Research Institute]. Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk [Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences]. 2010. No. 4. Pp. 115–122. In Russian.

For citation

Ivanova T. G., Eremina V. I. A new edition of Zaonezhye bylinas. Review of Zaonezhye bylinas. Ministry of National and Regional Policy of the Republic of Karelia, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Institute of Language, Literature and History; Comp. by V. P. Kuznetsova, A. S., Lyzlova, E. V. Markovskaya; Scientif. comm. Yu. A. Novikov; Notations Yu. I. Kovyrshin. Petrozavodsk: Periodika, 2018. 638 p. Traditional Culture. 2019. Vol. 20. No. 2. Pp. 153–158. In Russian.